Psychologická poradna

Zaměření činnosti Školního psychologa

 Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenstké, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí

 Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Školní psycholog obvykle spolupracuje s příslušnou Pedagogicko psychologickou poradnou, která má danou školu v zákonné péči.

 
Co lze řešit

 Žáci:

  • Potíže s učením
  • Pomoc s plánováním domácí přípravy, hledání efektivních způsobů učení se
  • Pomoc při starostech se vztahy se spolužáky nebo dalšími dětmi ve škole
  • Pomoc při starostech se vztahy s dospělými
  • Řešení problémů v chování ve škole, ale i doma
  • Pomoc při překonávání krizových situací v rodině (odchod rodiče, přestěhování, úmrtí) i ve třídě.
  • Pomoc při výběru dalšího studia

Získat možnost na chvíli se zastavit a jen tak si popovídat

 

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Pomoc se zmapováním aktuálního vývoje vašeho dítěte. Bližší rozpoznání schopností a dovedností dítěte.
 • Pomoc při hledání správného typu studijního zatížení
 • Pomoc při řešení školních neúspěchů, hledání efektivních způsobů domácí přípravy
 • Pomoc při řešení problémů týkajících se výchovy nebo osobnosti dítěte
 • Pomoc při zjišťování klimatu ve třídě, řešení vztahových problémů mezi spolužáky.
 • Pomoc s výběrem dalšího studia pro Vaše dítě
 • Poskytování doporučení pro vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně

  

Učitelé a vychovatelé:

  • Pomoc s tvorbou třídního kolektivu či skupin dětí
  • Pomoc s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
  • Společné hledání řešení vztahových problémů mezi žáky
  • Krizová intervence
  • Zjišťování aktuálního klima ve třídě, výběr vhodných výchovných opatření a pomoc s jejich realizací
  • Pomoc v kontaktu s rodiči, dalšími vyučujícími
Získat možnost na chvíli se zastavit a jen tak si popovídat